32,000 تومان 27,000 تومان

تعداد صفحات : بیش از 200 صفحه

چگونه می توانیم سریع تر از تصور به اهداف و خواسته ها دست یابیم؟

کتاب هدف برایان تریسی
کتاب هدف برایان تریسی (آموزش هدف گذاری بر اساس آموزه های برایان تریسی)

32,000 تومان 27,000 تومان