64,000 تومان 49,000 تومان

تعداد صفحات:354صفحه

راز به دست آوردن موفقیت بیشتر با کار کمتر

کتاب قانون هشتاد بیست ریچارد کخ
کتاب قانون هشتاد بیست – اثر ریچارد کخ (راز موفقیت بیشتر با تلاش کمتر)

64,000 تومان 49,000 تومان