18,000 تومان 17,000 تومان

تعداد صفحات : 167 صفحه

همراه با تصاویر رنگی در کتاب از سردار قاسم سلیمانی

کتاب حاج قاسم
کتاب حاج قاسم – جستاری در خاطرات شهید حاج قاسم سلیمانی

18,000 تومان 17,000 تومان