53,000 تومان 49,000 تومان

جلد اول: 190 صفحه

جلد دوم: 250 صفحه

کتاب منابر ترحیم احکام و روضه های ترحیم
منابر ترحیم – دو جلدی (شامل منبرها روضه ها و احکام مجالس ترحیم)

53,000 تومان 49,000 تومان