7%
18,000 تومان 16,790 تومان

انتشارات شهید ابراهیم هادی یکی از بهترین ناشران کتاب های با موضوع دفاع مقدس شهدا مدافعان حرم و... می باشد.                                                                

جدیدترین آثار نشر هادی :

از جدیدترین آثار این انتشارات کتاب سه دقیقه در قیامت ، کتاب بازگشت (پیام هایی از تجربه های نزدیک به مرگ) ، کتاب شنود و.... می باشد.